Vjosa Osmani e Albini japin ”God’itje” te madhe, ja ku do shkoj pasuria e paIigjshme qe do konfiskojme


Vjosa Osmani e Albini japin ”god’itje” te madhe, ja ku do shkoj pasu ria e palig jshme qe do konf iskojme
Kand idati per kryemi nister, Albin Kurti dhe pres identja ne detyre Vjosa Osmani, lista e së ciles g aron së bashku me Vetë vendosjen në Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

zgje dhjet e 14 shkurtit kanë marrë pjesë në një disku tim ku kanë shpalosur prior itetet e tyre për zhv illimin eko nomik.
Osmani ka thënë prioriteti i tyre eshte l uft imi i k orru psionit dhe konfi skimi i pas urise se fituar ne menyre te palig jshme.Osmani ka thënë se pas uria e palig jshme që konfi skohet duhet të dre jtohet kryesi sht në investim në fushën e sundi mit të ligjit.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfv qen pvmjet eksklvzive