Vjen g oditja e fortë nga shkencëtarët gjermanë: Zgjohuni dhe mos pranoni kurrë të v aksinoheni!

Thirrja e shkencëtarëve gjermanë Wodarg dhe Hockertz: V aksina na m odifikon gj enetikisht, duke vënë në alert o rganizmin. Është eks periment gj enetik i papërgjshëm dhe i ndërmarrë në një kohë shumë të shkurtërt. Kompanitë e prodhimit të va ksinave janë koshientë për mundësinë e alternimeve, int erferencave dhe transformimeve gje netike, transmeton Gazeta Konkrete.

V aksina eks periment gjenetik i papërgjegjshëm për njerëzit, sepse krijuesit e v aksinës nuk po luajnë me “letra të hapura” Shq etësimin lidhur vaksinën në fjalë e kanë një numër shumë i madh eks pertësh, zëri i të cilëve nuk dëgjohet në Medie-t e kapura peng. Por këta eksp ertë janë mes nesh dhe ne duhet të bëhemi përçues të shq etësimit të tyre !