Rita nga Shijaku na befason: Këtë nuk keni për ta besuar! Ja sa e thellë është

Kur është fjala për permasat zakonisht flitet ekskluzivisht për org anin gjen ital mashkullor. Ama pse nuk flitet edhe për femrat, a ekzistojnë dallime edhe te va gi at?

Ketu i keni përgjigjet: Duke pasur parasysh që ekzistojnë tra shësi dhe gjat ësi të ndryshme të pe nis it, shumica e meshkujve dhe e femrave interesohen se a ekziston dallimi në thellësi dhe gjerësi të vag jin ës.

E sipas hulumtimit të vitit 1996, thellësia mesatare e org anit gjen ita l femëror sillet nga 6,86 deri në 14,81 centimetra. E sa i përket gjerësisë, ajo sillet nga 4,8 deri në 6,3 centimetra. Andaj shumë femra pranojnë që më me rëndësi u është trashësia, sesa gja t ësia e pen is it.

Gjatë eks iti mit se k s ua l, va g ina e femrës mund të thellohet rreth 4 centimetra. Kjo do të thotë që nëse thellësia e va gji nës në gjendje normale është 11 centimetra, në gjendje të ek si uar do të jetë 15 centimetra. Por pse ndodh kështu?

Nena Natyre është përkujdesur për të gjitha. Në va gji nën e ek si tuar, si edhe te pe ni si, vërshon gja ku dhe muskujt e saj të brendshëm e shtyjnë m itr ën prapa, në mënyrë që t’i krijohet vendi pe nis it për të hyrë. Këtë dukuri e shoqëron njomja e njohur mirë, gjë që gjithashtu ndihmon që penisi të dep ërt ojë më lehtë dhe femra të ndihet këndshëm.