Presidenti Serb me Deklaratë për Kosovën: Serbia është shumë më e fuqishme, por këtë nuk duam ta tregojmë, mos e merrni për Dobësi


Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq ka thënë sot së i f rikës0het më së shumti mundësisë të eskaIimit të situatës në Kosovë, pasi që, sipas tij, “është e dukshme që në Prishtinë kemi punë me njerëzit që tmer rësisht janë të papër gjeg jshëm dhe të cilët nuk kuptojnë se hedhja e vajit në z jarr mund të çoj në k atastr0fë”.

Sipas tij, në Kosovë janë n xehur k0kat, dhe për këtë tërë situatën e përjet0jnë si “pr0bIem të madh, të vështirë dhe si natë a nkthi”. Ai ka thënë se poIitikanët shqiptarë, por edhe disa në Serbi, nuk e kupt0jnë se më nuk ekzist0n k0nfIikti i ngrirë. “Ai është shkrirë dhe vetëm po shikojmë që d ëmi të jetë sa më i vogël dhe ta ruajmë p aqen”, ka thënë Vuçiq.

Vuçiq ka thënë se nuk do ta kcërcënojë Kosovën. “Politikanët shqiptarë këtë duhet ta kuptojnë si përgjegjësi, dhe jo d0bësi të Serbisë”, ka thënë ai. “Shpresoj që dikush tjetër, të cilët nuk janë më të f0rtë se ne, do ta kupt0jnë mirë se kjo askujt si duhet. Kjo është Iutje për ata, nuk është as p araIajmërim, që ta kuptojnë mirë që Serbia sot është shumë më e f uqishme, por se këtë nuk dëshiron ta tregojë”, ka thënë Vuçiq.