Lamtumirë engjëll i bukur! Jep shpirt 4-vjeçari që babai me prob Ieme psi koIogjike e kishte hudhur në lumë


Rasti ka ndodhur ne Sirnak te Turqise me 15 prill ku babai , i cili kishte pr obleme p sikologjike dhe ishte divorcuar nga gruaja e tij 15 ditë më parë, h odhi ne lu më djalin e tij 4 vjeçar , të cilin e kishte marrë për shëtitur dhe u l argua nga vendi i n gjarjes. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT

Duke vërejtur s ituatën, njerëzit përreth n xorrën K.M nga uji duke u he dhur në lu më. E kipet mje kë sore, të cilët erdhën në ve ndngjarje nga thirrjet e njerëzve përreth,pas n dërhyrjes së parë e dërguan fëmijën në sp it al. Babai H.M, i cili u kap nga p olicia, u a rr estua dhe sipas vendimit te gjy kates u dërgua në b urg. Kemal Mubariz, i cili po trajtohej në Batman, h umbi be tejën e tij në spital. Het imi i nisur në lidhje me inc identin ende vazhdon. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT