Fjalët e Muhamedit Alejhi Selam, të cilat sot po realizohen


Fjalët E Muhamedit Alejhi Selam, Të Cilat Sot Po RealizohenOmeri r.a. transmeton se i Dërguari i Allahut savs, ka thënë

Do të vijë një kohë kur njerëzit do të kenë formë njerëzore, por zemrat do t’i kenë si të ujqërve të shkretëtirës.Do të shkaktojnë g jakder dhje, dhe nuk do të ngurrojnë nga e k eqja që e bëjnë! Nëse ua jep besën për besnikëri – do të m ashtrojnë, nëse të drejtohen – do të g ënjejnë, nëse ju beson – do të presin në besë, ndërsa kur nuk je me ta – të p ërgojojnë.

Fëmijët do t’i kenë të pacipë, rinia do të jetë e d evijuar, ndërsa të vjetrit e tyre do të jenë të pamoraIshëm – nuk do të u rdhërojnë për të mirë as nuk do të largojnë nga e k eqja.Qëndrimi me ta është p oshtërim, ndërsa kërkimi prej tyre diçka që është e tyre është varfëri! I miri në mesin e tyre është i h umbur, ndërsa i h umburi në mesin e tyre është i mirë!Sunneti për ta është bidat, kurse bidati për ta është sunnet.

Në mesin e tyre, ai që urdhëron në të mirë është i dyshimtë, kurse fasiku (m ëkatari) është njeri ndershëm, e besimtari është i shtypur!Kur njerëzit të fillojnë të sillen në këtë mënyrë, Allahu do të bëjë që mbi ta të s undojnë ata të cilët nëse diçka flasin do t’i v rasin, nëse heshtin do t’i s hfrytëzojnë, do t’ua marrin atë që fitojnë dhe do të veprojnë padrejtësisht derisa mbi ta s undojnë!”(Xhami’ul Ehadith, Es Sujuti.