Erdogan ”dridhe” te gjithe, menyra si i quan shqiptaret eshte per tu habitur


Recep Tay yip Erdogan presi,denti turk kishte dekl.aruar para një kohë respektin që ai ka për popu.llin shqiptar. Presidenti i Turq,isë madje i quan shqip.tarët vëllezër. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Në lagjen ku unë jet,oja si fëmijë kishim shumë fqinjë vëll.ezër shqiptarë, me ata lua,nim dhe me ta jemi rritur. Në lagje e kish.im një hallë shqip,tare dhe mund të them që në dua.rtë e saj jam rritur.

Deri tani në sht,etin tim asnjë të keqe nuk kam dë.gjuar nga vëlle.zërit shqiptarë, dhe shpre,sojmë kjo miqësi do të va.zhdoj gjithmonë. Erdogan presi dnenti turk kis,hte deklaruar para një kohë resp.ektin që ai ka për popullin shqiptar. Presid.enti i Turqisë madje i quan shqi.ptarët vëllezër. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive