E bënë me sekretvren para kolegëve, ja çfarë ndodhi me zyrtvrin qeveritar. Ishte i njohur për…!!

Zyr tari i qeverise u pu shua nga puna, pas videos virale ku dukej duke bërë s.eks me sek retaren e tij gjatë një lidhjeje dire kte në Zoom, ku do mbahej kon ferenca me va rtësit e tij.Sipas mediave vendase, Jesus Estil, ishte i njohur për pro blemet që ai kishte me pajisjet teknologjike dhe zyrtari i pa fat nuk e kishte kuptuar se e kishte lënë nde zur kameran.

Të pra nishmit në takimin online nisën di skutimet para se zyrtari të ngrihej në këmbë dhe të shkonte drejt një femre e cila duket e ulur në divan disa hapa larg nga kompjuteri dhe nisën të bënin marr ëdhënie sek suale duke lene te sht angur ata qe po i shihnin.

Kjo nuk eshte hera e pare qe ne takimet ne Zoom, pjes emarresit harrojne kameran ndezur dhe kapen duke k ryer marr edhenie.