CIA: Në Kosovë ska Turq, Serbia kërkonte të zhdukë Identitetin Shqipëtarë


Në dokumentin e CIA-së të vitit 1951 tregon politikën e p0shtër serbo-k0muniste k undër identiteti kombëtar shqiptar, duke t entuar më çdo kusht për të z behur n djenjat k0mbëtare të shqiptarëve në ish-Jugosllavi.

Dokumenti i CIA-s Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Aut0ritetet jugosllave shfrytëzuan inj0rancën e popullatës së shqiptarëve me p retekstin se ata ishin turq për shkak të besimit të tyre mysliman, m ohuan pastaj të drejtën për të folur gjuhën e tyre dhe u përpoqën të z hduknin traditat e tyre dhe ndjenjat patri0tike dhe k0mbëtare. Dokumenti thotë së në Kosovë, nuk ka pasur k urrë turq, por familje shqiptare që flisnin turqishten. Dhe pushteti serbo-k0munist kishte dhënë priviIegje për familjet shqiptare që dërgonin fëmijët e tyre në shkollat turke. Ata shkuan aq larg sa n xiten edhe p ërçarje mes shqiptarëve mysliman dhe shqiptarëve kat0likë. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Familje të shumta shqiptare që jetojnë në Prizren, Prishtinë dhe Pejë e flasin turqishten po aq rrjedhshëm sa edhe shqipen. Si rezultat, e kziston një përpjekje nga ana e serbëve për të thënë se ata që flasin gjuhën turke kanë origjinë turke dhe prandaj duhet të arsimohen në atë gjuhë. Ata përfitojnë nga ndjenja e thellë fetare në mesin e popullsisë së asaj zone për të dekurajuar miqësinë që myslimanët kosovarë kanë me katolikët e asaj zone dhe që ata thonë se nuk t0lerohet nga feja myslimane. Prandaj, sipas tyre, shqiptarët që e vazhdojnë këtë miqësi duhet të k0nsider0hen katolikë dhe rrjedhimisht përse të mos shkojnë në Romë? Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

P ushteti serb me pr0pagandën ndaj gjuhës shqipe shkoj aq larg sa që thoshin se gjuha shqipe është e varfër dhe duhet përdorur vetëm me njerëzit e paarsimuar: Me qëllim të avancimit të interesave të tyre a ntis hqiptare, një pjesë e popullsisë që banonte në qytet flisnin vetëm gjuhën turke për tregti dhe m ar rëdhënie me qeverinë. Ata inj0r0nin gjuhën shqipe dhe e përdorin për të folur vetëm me personat e paarsimuar. Ata flisnin turqisht duke e k0nsideruar turqishten si superiore ndaj shqipes, Pas tridhjetë viteve të dominimit serb, megjithatë, gjuha turke e folur nga ky grup është kor rup tuar nga një përzierje e fjalëve shqiptare dhe sllave. Edhe pse ka ende një numër familjesh në qytetet Prizren, Prishtinë, Mitrovicë dhe Vushtrri, të cilët vazhdojnë të flasin turqisht por në z hd ukje e sipër. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Pushteti serbo-k0munist mbështeti vetëm shkollat në gjuhen turke dhe serbe dhe inkuraj0nte studentet me ndihma për të vazhduar shkollimin në këto shkolla.