Bekim Jashari i pikëIIuar nga vd’ekja e 6 vjeçares


Kryetari i Skenderajt, Bekim Jashari është pikëlluar nga vdek.ja e gjashtë vjeçares, që hu.mbi je.tën tragji.kisht nga një aks.ident në Runik.Ajo është aksiden.tuar në trot.uar derisa ishte duke lë.vizur.Jashari përmes një po.stimi në Facebook, i ka shkrehur ngush.ëllime fami.ljes Se.jdiu për hu.mbjen e va.jzës së t.yre.

Postimi i plotë:Me pik.ëllim mora lajmin për vde.kjen në akside.nt traf.iku të një fëmiu 6 vje.çar në rrugën Mitr.ovicë-Pejë, në Runik, e cila ishte duke lev.izuar në tro.tuar.

Në emër të komunës së Skenderajt, familjes Sejdiu i shprehi ngushëll.imet më të sinqer.ta për humb.jen e va.jzës së ty.re.Po ashtu bëjë thirr.je për drej.tuesit e autom.jeteve që të rrisin kujd.esin në komun.ikacion si dhe për organet e rendit që të rrisin kon..trollat në tr.afik dhe vetëdij.ësim të qytet.arëve edhe për.mes gjob.ave në traf.ik.