Angela Merkel ”çon pesh” gjithë Ballkanin me deklaratën e fundit për Shqipërinë dhe Greqinë


Kancelarja Merkel e kriti.koi ashper qeverinë Greke per preten dime territo riale në shtetin fqinj duke theksuar se:

Shqipëria është nje shtet i pavarur dhe pjesë e NATO por së shpejti do ti bash kohet edhe familjes së madhe Bashk imit Europian. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Askush nuk guxon të c ënojë kufijt e Shqipërisë!

Shqipëria është shteti më p aqesor në rajon, dhe si i tillë do të mbetet.

Gjith ashtu kancelarja Merkel kerkoi nga qeveria Greke që të qetë sojnë zërat për pretendime terri toriale me Shqipërinë, por nuk e la menjëanë edhe konflikti Turko-Grek.

Kancelarja Merkel kërkoi nga të dyja palët që të gjejnë një rrugë për dia.log sepse kjo situatë e tensio.nuar nuk do ti ben mire askujt. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive